ДГ "Щурче"
Детска градина в град Плевен

Документи

Прикачени документи

ПРАВИЛА превенция тормоз
ПЛАН СИГУРНОСТ
ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРМОЗА ДГ
ПЛАН превенция насилие на деца
план превенция дете РИСК
план превенция агресия
план комисия насилие
ПЛАН комисия докладване насилие
ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ
ПЛАН БАК
КОМИСИЯ В ДГ
ЗАПОВЕД АКТУАЛИЗАЦИЯ ПДДГ
ЕК на институционална общност
БДП ПЛАН - КОМИСЕЯ
ПЛАН БДТ
ПЛАН РОДИТЕЛИ
ПДДГ
план ктд
план за дейности
ВП по ЗОП
план противодействие на тормоза в дг
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ В ДГ
ПРАВИЛА ПРЕВЕНЦИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ
ПРАВИЛА ПРЕВЕНЦИЯ ТОРМОЗ
ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПЛАН СИГУРНОСТ
ПЛАН РОДИТЕЛИ
ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В ДГ
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЯ НАСИЛИЕ НА ДЕЦА
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЯ ДЕТЕ РИСК
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЯ АГРЕСИЯ
ПЛАН КОМИСИЯ НАСИЛИЕ
ПЛАН КОМИСИЯ ДОКЛАДВАНЕ НАСИЛИЕ
ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ
ПЛАН БДП
МЕХАНИЗЪМ ПООЩРЯВАНЕ НА ДЕЦА
МЕХАНИЗЪМ ДЕТЕ РИСК
МЕРКИ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ
КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕТЕ - ПОВЕДЕНИЕ
ЕК НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДГ И СЕМЕЙСТВО 23
ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТИ НА ДЕТСКАТАГРАДИНА
Политика за защита на личните данни
ПДДГ
План квалификация
Правила квалификация
Политика лични данни
План финансиране стратегия
План сигурност
План превенция насилие
план мед.сестри
механизъм за работа в предучилищно образование
Механизъм дете в риск
Етичен кодекс деца
БУВОТ
БУВОТ
План дейност ДГ
Годишен план за дейностите
ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2021 / 2022 г.
Седмично Разписание четвърта група 24.09.2021
Седмично Разписание трета група 24.09.2021
Седмично Разписание втора група 24.09.2021
Седмично Разпределение първа група 24.09.2021
ПЛАН ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ 07.10.2021
План БДП 07.10.2021
План родители 07.10.2021
План КД 07.10.2021
Модел за адаптиране на деца 07.10.2021
План за дейности 07.10.2021
МОДЕЛ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ДЕЦА
ПЛАН ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО
РОДИТЕЛИ - УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
РЕГИСТЪР КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОГРАМА ГЗЕИ
ПРАВИЛА ПОВИДЕНИЕ ГРУПА
ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ
ПРАВИЛА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРАВИЛА ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПОЛИТИКА ЛИЧНИ ДАННИ
МЕРКИ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ
МЕРКИ КАЧЕСТВО РАМКА
МЕРКИ КАЧЕСТВО ИНДИКАТОРИ
КАРТА НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕ ПОВИДЕНИЕ
КАРТА КВАЛИФИКАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИТЕ, УЧИТЕЛ-РОДИТЕЛ
БДП ПЛАН КОМИСИЯ
План за действие и финансиране
Стратегия на ДТ Щурче-2020-2024
БУВОТ
Етичен кодекс деца
Етичен кодекс на ДГ Щурче
Декларации
БДП политика-март 2021
Мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството
Модел за работа с родители
Механизъм за комуникации
Механизъм за взаимодействие
гтр_смесена
гтр_4
гтр_3
гтр_2
гтр_1
Заповед за противоепидемични мерки
лекция 4
лекция 3
лекция 2
Хранене на деца 3-7 години
мерки covid-19
Документ
Документ
Документ