ДГ "Щурче"
Детска градина в град Плевен

Проект BG05M20POO1-5.001-0001 - "Равен достъп до училищно образование в условия за криза "