ДГ "Щурче"
Детска градина в град Плевен

Проект BG05M20POO1-3.005-0004 - " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ